Jak pozyskać środki na przystosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Każda firma odpowiednio dba o to, aby miejsce pracy było przyjazne dla pracownika, również pracownika niepełnosprawnego. Czy realne jest zatem otrzymanie określonych funduszy na chociażby poręcz dla niepełnosprawnych? Jak najbardziej można otrzymać zwrot kosztów poniesionych z realizacją takiego przedsięwzięcia. Należy zatrudnić osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności na okres nie krótszy, niż 36 miesięcy ( czyli 3 lata). Osoba zatrudniona na danym stanowisku musi funkcjonować jako osoba poszukująca pracy lub bezrobotna. Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, pracodawca może jak najbardziej starać się o zwrot kosztów finansowych.

Na co konkretnie przeznaczyć pozyskane fundusze?

Aby osoba niepełnosprawna czuła pełną adaptację i komfort należy przede wszystkim zakupić urządzenia, takie jak np. poręcz dla niepełnosprawnych, która ułatwi pracownikowi z orzeczeniem wykonywanie powierzonych czynności służbowych. Pozyskane pieniądze można także przeznaczyć na zakup urządzeń związanych z technologią. Można także dane fundusze zainwestować w oprogramowanie specjalistyczne.

Do kogo należy zwrócić się o przyznanie funduszy?

Aby uzyskać tego typu fundusze na mocy ustawy prawnej, pracodawca w pierwszej kolejności musi wypełnić wniosek w tej sprawie i zawrzeć umowę cywilnoprawną ze starostą. Wysokość pomocy finansowej w tym zakresie to dwudziestokrotność miesięcznego wynagrodzenia odnoszącego się do poprzedniego kwartału począwszy od dnia ogłoszenia decyzji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Konieczne będzie również w tym przypadku przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez Państwową Inspekcję Pracy, która wyda opinię w tej sprawie. Opinia musi być pozytywna.

Czy należy oddać pieniądze w przypadku niedotrzymania warunków umowy?

Pracodawca podpisuje z osobą o orzeczeniu niepełnosprawności umowę na okres 36 miesięcy. Jeżeli np. zdarzy się sytuacja, że współpraca nie układa się jak należy i okres zatrudnienia osoby z orzeczeniem jest krótszy, niż 3 lata zadaniem pracodawcy jest zwrócenie środków w wysokości 1/36 ustalonej wcześniej kwoty. Nie mniej jednak powstał także zapis, który pozwoli na uniknięcie tego typu sytuacji. Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie nowej osoby niepełnosprawnej w terminie nie dłuższym, niż 3 miesiące. Nowy pracownik z orzeczeniem musi być zatrudniony w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Przerwa pomiędzy jednym, a drugim zatrudnieniem nie jest jednak wliczana w wymagany cykl 36 miesięcy. Jak powszechnie wiadomo w każdej sytuacji pieniądz na pewno odgrywa ważną rolę, ale w przypadku zatrudnionej osoby z niepełnosprawnością najważniejsza jest przede wszystkim atmosfera w miejscu pracy, poczucie bezpieczeństwa, pomoc kolegów i życzliwość szefa.

Może Ci się również spodoba